Please log in to use the advanced features for product identification.
Credit line exceeded
Orders on hold

Terms and Conditions

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN BPW BENELUX SPRL

1.                 Algemeen

 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten, de verkopen en verkoopaanbiedingen van de BPW BENELUX sprl, onverminderd de toepassing van bijzonder voorwaarden. Elke afwijking of afstand van onze algemene voorwaarden, alsook iedere wijziging van de overeenkomst dient schriftelijk door ons te gebeuren. In geval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze van onze medecontractant (hierna « de klant »), prevaleren de onze, zelfs indien de algemene voorwaarden van de klant het tegenovergestelde voorzien.

 

2.                 Verkoopaanbiedingen - Bestellingen

 

2.1.              Onze verkoopaanbiedingen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onze zijde en voor de duurtijd daarin voorzien of, bij gebrek aan een uitdrukkelijk bepaalde duurtijd, uiterlijk 15 dagen na hun uitgifte. Elke eventuele opmerking betreffende een door ons uitgegeven orderbevestiging dient uiterlijk binnen de twee werkdagen van deze uitgifte in ons bezit te zijn. Bij gebrek hieraan zal hiermee geen rekening worden gehouden.

 

2.2.              De rechtsgeldigheid van verbintenissen, bestellingen of prijsaanpassingen aangegaan door onze eventuele agenten of vertegenwoordigers is onderworpen aan een schriftelijke bevestiging van ons.

 

2.3.              Iedere wijziging van bestelling, zelfs gedeeltelijk, na onze orderbevestiging is onderworpen aan onze schriftelijk instemming en is slechts mogelijk mits de tenlasteneming van eventuele meerkosten of kosten in verband met deze wijziging door de klant. In ieder geval vallen de kosten verbonden aan bestelde stukken of aan de reeds opgestarte productie op het ogenblik van de vraag tot wijziging ten laste van de klant.

 

 3.                Leveringen

 

3.1.   Levering geschiedt af fabriek “EXW” / “ex works” (Incoterms), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

3.2.   De leveringstermijnen in de orderbevestigingen worden enkel vermeld ten indicatieven titel. De eventuele overschrijding van deze termijnen heeft niet tot gevolg dat de klant gerechtigd zou zijn op enige vergoeding of interesten, van welke aard dan ook, noch om latere ontvangst name van de levering te weigeren of op een ontbinding van het contract wegens onze fout of in ons nadeel.

 

3.3.   De uitvoering van de verplichting om de goederen te leveren, is in ieder geval opgeschort zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, indien wij verhinderd zouden zijn onze verbintenissen na te komen wegens een bevrijdende externe oorzaak. Voorts, behouden wij ons het recht voor om elke koopovereenkomst of bestelling te mogen annuleren zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, indien zulke bevrijdende externe oorzaak zich voordoet.

 

Als bevrijdende externe oorzaak worden beschouwd, zelfs indien deze niet voldoen aan de karakteristieken hiervan in het gemeen recht, arbeidsgeschillen (gedeeltelijke of volledige staking, lock-out,…), rellen, epidemisch, noodweer, machinebreuk, brand, explosie, oorlog, overstromingen en andere natuurrampen, mobilisering, blokkades, exploitatieongeval, of iedere andere oorzaak dat een obstakel vormt voor de regelmatige levering van goederen door onze leveranciers, voor de normale productie, voor de verzending of voor het transport alsook voor ieder ander voorval dat in het algemeen hiermee gelijk wordt gesteld voorkomend in hoofde van onze vennootschap, of onze onderaannemers of leveranciers.

 

Indien de gebeurtenis die een bevrijdende externe oorzaak betreft langer dan zes maanden zou duren, beschikt iedere partij over de mogelijkheid om het contract te beëindigen, zonder gerechtigd te zijn aanspraak te maken op enige schadevergoeding, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van acht dagen, ter kennis gebracht bij aangetekend schrijven.

 

3.4.   De levering vindt plaats door de inbezitname door de klant of van de transporteur in onze vestigingen.

 

3.5.  De klant kan geen deelleveringen weigeren. Indien levering niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, hebben wij het recht op deelleveringen en zal klant ons alsnog een redelijke termijn voor nakoming geven. Overschrijding van een levertermijn geeft klant geen recht op schadevergoeding.

 

3.6.     Zodra de goederen ter afname voor klant gereed staan en wij dit aan klant hebben medegedeeld, is klant verplicht de goederen direct af te nemen. Niet nakoming van deze verplichting geeft ons het recht om de goederen voor rekening en risico van klant op te slaan, dan wel deze opgeslagen te houden en aan klant te factureren, onverminderd onze overige rechten. In dergelijke gevallen kan betaling door klant niet worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname.

 

3.7.      Voor zover klant een verplichting tot lossing van de goederen heeft, is hij verplicht dit onmiddellijk te doen. Klant zal steeds zorgen voor deugdelijke losmiddelen en bekwaam personeel, zodat de veiligheid van personen en goederen gewaarborgd is. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder lid 6 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

 

4.                 Prijs

 

4.1.              Behoudens andersluidend schrijven, gelden onze prijzen ex works, vanuit onze ateliers gevestigd te B-4040 Herstal, en sluiten iedere andere prestatie uit zoals het transport. Iedere verhoging van de bestaande belastingen en interesten (zoals BTW,...) en, in het algemeen, iedere nieuwe belasting van toepassing op de bestelling die na orderbevestiging tussenkomt vallen ten laste van de klant, zelfs indien bij de verkoopprijs vermeld is dat deze inclusief belastingen is.

 

5.                 Betaling

 

5.1.              Behoudens geschreven andersluidende bepaling van onze zijde, worden de betalingen verricht op onze maatschappelijke zetel. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

 

5.2.              Ieder recht op korting dient schriftelijk overeengekomen te zijn op het ogenblik van de orderbevestiging. De eventuele korting wordt slechts toegekend op basis van het nettowaarde van de goederen, exclusief de transport-, verpakkings- of andere kosten. Het recht op korting kan louter worden uitgeoefend indien het geheel van

 

Bij gebrek aan betaling van alle voorgaande facturen op hun vervaldag vervalt het recht op korting.

 

5.3.              Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een factuur, ingeval van opschorting van betaling, van opening van een gerechtelijke reorganisatieprocedure of van faillissement van de klant, worden de facturen onmiddellijk opeisbaar en verliest de klant zijn recht op eventuele aftrek van afslag of kortingen.

 

5.4.              Onze medewerkers en vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om de betaling van een factuur te aanvaarden behoudens het voorleggen van een door ons gegeven specifieke schriftelijke volmacht

 

5.5.              Elke factuurbetwisting dient doormiddel van aangetekend schrijven verzonden te worden, binnen de 8 dagen na de uitgiftedatum van de desbetreffende factuur. Geen enkele betwisting overgemaakt na het verstrijken van voormelde termijn zal in aanmerking worden genomen. Indien wij geen betwisting hebben ontvangen binnen de hierboven omschreven termijn van 8 dagen, is de factuur definitief aanvaard door de klant.

 

5.6.                   Gebrek aan betaling op de vervaldag, zelfs gedeeltelijk, veroorzaakt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigd zijn van de conventionele interest wegens achterstallige betaling tegen een rentevoet van 12% per jaar alsook een verhoging met 15% van de verschuldigde bedragen (excl. interesten) als forfaitaire schadevergoeding, zonder dat deze schadevergoeding minder dan 50 € mag bedragen.

 

5.7.              Voorts behouden wij ons het recht voor om, ingeval van laattijdige betaling van een of meerdere facturen, de uitvoering van elke levering op te schorten

 

6.                 Transport en Verpakking

 

De geleverde producten worden voorzien, verpakt, geëtiketteerd, gedocumenteerd conform alle passende middelen teneinde de integriteit van de producten, de afwikkeling, de identificatie, het transport, de opslag en de distributie te verzekeren volgens de geldende normen of volgens de regels van de kunst. De verpakkingskosten zijn voor rekening van de klant.

 

7.                 Overgang van eigendom en risico

 

7.1.                   De eigendom van de koopwaar, met inbegrip van alle toebehoren, zal slechts overgaan naar de klant op het ogenblik van gehele betaling van de prijs in hoofdsom, interesten en eventuele kosten inbegrepen.

 

Beschikt de klant over de geleverde goederen, overdraagt hij hiermee bij voorbaat aan ons alle schuldvorderingen die uit dit beschikken voortvloeien op zijn  medecontractant inclusief alle nevenrechten die hiermee verbonden zijn (BTW inbegrepen), en dit tot en met volledige kwijting van al deze vorderingen en onafhankelijk van de vraag of klant beschikt over het voorwerp van de vordering zonder of na bewerking, ombouw, verbinding of vermenging. Op ons verzoek is de klant verplicht om ons schriftelijk op de hoogte te stellen van de namen en adressen van zijn medecontractanten en van het bedrag van zijn vorderingen op deze medecontractanten. De klant verklaart tot deze overdracht van schuldvordering bevoegd te zijn.

 

Voor zover een overdracht als hiervoor bedoeld niet mogelijk is, wordt bij deze een pandrecht gevestigd op de vordering die de klant heeft op zijn medecontractant en is de klant verplicht om ons schriftelijk op de hoogte te stellen van de namen en adressen van zijn medecontractanten en van het bedrag van zijn vorderingen op deze medecontractanten en medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht op de vordering van ons op zijn medecontractant. De klant verklaart tot die verpanding bevoegd te zijn

 

Ingeval van beslag of kennisgeving van een bevel tot betaling door een derde, is de klant verplicht ons hierover onmiddellijk te waarschuwen en deze derde op te hoogte te brengen van de clausule tot eigendomsvoorbehoud bepaald in deze voorwaarden.

 

7.2. Alle risico’s en gevaren gaan over op de klant vanaf het moment dat de bestanddelen van de levering in de toeleveringszone klaarstaan voor verzending vanaf het moment dat met het laden wordt begonnen en eveneens wanneer sprake is van gedeeltelijke leveringen of wanneer wij nog andere diensten op ons genomen hebben, bijvoorbeeld de organisatie van transport of verzendingskosten, de bevoorrading als zodanig en/of de opstelling. Voor het geval van zelftransport is de klant enkel nog aansprakelijk voor opzettelijk veroorzaakte schade.

 

Wanneer de verzending uitgesteld wordt of uitblijft ten gevolge van omstandigheden die ons niet toerekenbaar zijn, gaat het risico op het moment van de melding van het verzenden – respectievelijk op het moment van de bereidheid tot overgave over te gaan, op de klant over.

 

8.                 Kwaliteit van de geleverde goederen – Aggregatie

 

8.1.              Onze producten beschikken over de in de handelsgebruiken vereiste kwaliteit. De geleverde producten mogen slechts gebuikt worden conform de overeengekomen gebruiken zoals opgenomen in de gebruiksaanwijzing. Bij het doorgeven van de bestelling, erkent de klant volledig geïnformeerd te zijn over de specifieke eigenschappen van het product en zijn gebruiksmogelijkheden en –beperkingen.

 

8.2.              Op het ogenblik van levering, gaat de klant onmiddellijk en op eigen kosten over tot het onderzoeken van de conformiteit van de geleverde goederen. Iedere klacht wegens niet-conformiteit of zichtbaar gebrek dient door de klant, per aangetekend schrijven of per email, uiterlijk binnen de 72 uur na leveringsdatum geformuleerd worden. Zij dient tot in alle bijzonderheden de precieze aard van het vermeende gebrek te vermelden, alsook de zwaarwichtigheid ervan en ons uit te nodigen om het geleverde goed te onderzoeken.

 

Bij gebrek aan klacht binnen deze termijn en overeenkomstig de modaliteiten voorzien in deze voorwaarden, worden de goederen geacht geaccrediteerd te zijn zonder voorbehoud en op definitieve wijze.

 

8.3.               Indien de goederen op het ogenblik van de levering erkend worden als niet-conform of aangetast door een zichtbaar gebrek, zullen wij, naar eigen keuze, overgaan tot de vervanging en/of herstelling ervan of tot het verzenden van een kredietnota, tegen teruggave van de goederen, voor het hiervoor gefactureerde bedrag, en dit mits uitsluiting van enige vorm van schadevergoeding en interesten bedoeld om gelijk welke schade te vergoeden, direct of indirect, voorzienbaar of onvoorzienbaar, materieel, immaterieel, of moreel, contractueel, buitencontractueel,…

 

9.                 Garantie voor verborgen gebreken

 

9.1.              Indien het verkochte product aangetast is door een fabricagefout of een materiaalgebrek of een gebrek in het materiaal dat het normaal gebruik verstoort, gaan wij over tot vervanging van het stuk waarvan de gebrekkigheid is erkend binnen een redelijke termijn vanaf de levering, mits uitsluiting van enige vorm van schadevergoeding en interesten bedoeld om gelijk welke schade te vergoeden

 

9.2.              Deze garantie gaat in vanaf de leveringsdatum van de goederen.

 

9.3.               Deze garantie wordt van rechtswege beëindigd van zodra de goederen aangetast zijn doordat zij gebruikt zijn voor een doeleinde dat incompatibel is met hun normaal gebruik of op een incorrecte manier gebruikt of onderhouden zijn door de klant of de uiteindelijke klant, zij veranderingen ondergaan hebben zonder onze instemming, zij onderdelen bevatten of aangevuld werden met onderdelen die niet door ons geleverd werden, intussen hersteld werden door een derde of door de klant zelf of door gelijk welke andere persoon vreemd aan onze vennootschap.

 

In ieder geval, dooft 1 jaar na levering deze garantie van rechtswege uit.

 

9.4. Op straffe van verval dient de klant ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen, ten laatste binnen de maand na ontdekking van het bestaan van het gebrek waarvoor hij onze garantie wenst in te roepen, daarbij de aard en de bedoeling om ons uit te nodigen om het gebrekkige product te komen inspecteren preciserend.

 

9.5.              Deze garantie dekt het vervangen van stukken erkend als gebrekkig binnen de grenzen van het normale, voorzienbare en redelijke, alsook de voor deze vervanging noodzakelijke instellingen.

 

Daarentegen dekt deze garantie niet de kosten voor de noodzakelijke reparaties ten gevolge van een abnormaal gebruik ten aanzien van onze gebruiksaanwijzingen, of ten gevolge van de onbekwaamheid of nalatigheid van de klant of zijn exploitanten, of ten gevolge van een gebrek aan onderhoud. Daarnaast dekt zij ook de kosten niet van vervanging of herstelling van onderdelen ten gevolge van normale slijtage.

 

9.6.              Onze interventie onder mom van garantie heeft geenszins de verlening hiervan tot gevolg, noch maakt zij enige erkenning van verantwoordelijkheid ten aanzien van ons uit.

 

Evenzo, brengt de terugzending van goederen naar onze vennootschap na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, geen erkenning van onze zijde met zich mee betreffende het defect of de niet-conformiteit van de teruggezonden goederen.

 

9.7.              De garantie is niet van toepassing op tweedehandsgoederen waarvoor wij nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor zichtbare of verborgen gebreken. Tweedehandsgoederen worden steeds verkocht in de staat waarin zij zich bevinden, deze staat die de klant welbekend is

 

10.               Ontbinding

 

10.1. In geval er risico is op insolvabiliteit van de klant, bijvoorbeeld, bij het bestaan van schikking(en), protest(en), beslag(en) in zijn hoofde, van fiscale of sociale schuld(en), het opzeggen van bankkredieten, alsook in geval van elke andere vrijwillige of gedwongen procedure van kennelijk onvermogen van de klant, hebben wij de mogelijkheid om het contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd ons recht om bijkomende schadevergoedingen en interesten te vorderen.

 

10.2. In geval dat de klant een van zijn verplichtingen niet nakomt, hebben wij de mogelijkheid om het contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd ons recht om bijkomende schadevergoedingen en interesten te vorderen.

 

 

11.               Nietigheid

 

De eventuele nietigheid of ongeldigheid of tegenstrijdigheid, met wetgeving van dwingend recht of van openbare orde, van een clausule of een deel van een clausule van deze algemene voorwaarden, brengt geenszins de geldigheid of werkzaamheid van een andere clausule of een deel van de clausules van deze algemene voorwaarden of het geheel van deze algemene voorwaarden in het gedrang. Zij zal vervangen worden door een geldige clausule die aansluit bij de gemeenschappelijke bedoelingen van de partijen op het ogenblijk van het afsluiten van de overeenkomst.

 

12.               Toepasselijk recht

 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

 

13.               Bevoegdheid

 

In geval van geschil, zoals bijvoorbeeld, met betrekking tot het ontstaan, de geldigheid, de uitvoering, de interpretatie, de ontbinding van het contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische gerechtelijke instanties, en meer bepaald, van de Rechtbank van Koophandel van Luik, afdeling Luik. In ieder geval houden wij ons het recht voor om de klant, indien wij dit wensen, voor de gerechtelijke instantie van de domicilie van de laatstgenoemde te dagen.

 

Onderhavig forumkeuzebeding blijft van toepassing, zelfs ingeval van samenhang, van tussenvordering, van vordering tot tussenkomst, tot gemeenverklaring of tot vrijwaring of in geval van pluraliteit van gedaagden.

 

Viewed